Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČKS - info

 

 

logo_pes.jpg

 

  

TEXT jsem zkopírovala z INFO 3/2013 : 

 

http://www.kynologie.cz/zpravodaj-info/informacni-zpravodaje-cks-pro-rok-2013.htm 

 

 

                              SMĚRNICE PRO VS A M ČR STOPAŘŮ DOSPĚLÝCH

                              stanovení reprezentace na MS FCI a ME FCI stopařů

                                                     (platná od 1. 1. 2014)

 

 

Podmínky pro pořádání VS stopařů:

a) Podmínky účasti:

 

 stopar-silueta.jpg

 

 

 členství v ČKS a jeho kolektivních členů, event. člen MSKS

- úspěšně složená zkouška FH2 nebo IPO-FH u rozhodčích ČKS po datu

1. 1. předchozího roku do 20. 7. roku konání VS (úspěšně složená zkouška BH).

- včasné zaplacení startovného na výběrovou soutěž, které činí 1000,- a to na

účet ČKS

č.57438011/0100 var. symbol 844 KB Praha 7, U Průhonu 38

- nezasílejte šeky, nejsou dokladem o úhradě!

- zaslání řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři na adresu sekretariátu

ČKS

- přihláška musí obsahovat doklad o splněné zkoušce (fotokopie VK ) a potvrzení o

zaplacení startovného

- na sekretariát ČKS musí být doručena nejpozději do 31. 7. roku pořádání VS!!!

 

 

b) Výběrové soutěže:

- soutěží se podle požadavků zkoušky FH2

- na jedné soutěži může být max. 9 soutěžících

- účast je možná pouze na 1 soutěži

- každá soutěž je organizována v jednom místě ve dvou dnech, závodníci se musí účastnit po oba dny

- při větším počtu zájemců o účast na VS ,budou sestaveny startovní listiny

účastníků VS z dosaženého bodového výsledku zkoušky FH2 nebo IPO FH. IPO

FH bude upřednostněno před FH2.

c) VK ČKS

- sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží

d) Sekretariát ČKS

- nejpozději do 15. 8. budou pořadatelé a soutěžící seznámeni se startovními

listinami a místem konání jim určených VS

- k tomuto datu budou startovní listiny také zveřejněny na webových stránkách

ČKS www.kynologie.cz

e) Pořadatel VS a M ČR stopařů garantuje

- dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.

- respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “,-

odpovídající terény na stopy, vykolíkovaný prostor a proškolené kladeče ČKS -

-dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem

apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.

- odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, kladeče a

hosty, popř. pořadatele

- odešle bezodkladně, nejpozději čtyři týdny před konáním soutěže, soutěžícím

uvedeným na startovní listině zvací dopis, který musí být předem schválen VK.

- informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy)

- občerstvení po celou dobu soutěže (mobilní, v terénu)

- zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po

ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru).V

případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit,

zodpovídá hlavní rozhodčí

- ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně

vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v

individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.

Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce

odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO - není nárokové.

 

Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní,

bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na

vyhodnocení akce. Pořadatel nabídne 2 – 3 termíny – koordinuje VK ČKS.

Termín předložení sekretariátu ČKS je do 30. 9. předchozího roku.

Mistrovství ČR stopařů.

- Z každé VS postupují přímo první dva soutěžící v případě, že splní po oba dny

limit 70%.

- Mistr ČR z roku předešlého postupuje přímo - obhajoba. Ostatní startující do

plného počtu

- Po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček

podle bodových výsledků (součet obou stop) z VS.

- V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový výsledek lepší stopy.

- Na mistrovství ČR soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet bodů z obou stop a

splněná zkouška IPO-FH) se stává vítězem a je mu zadán titul „mistr ČR stopařů

“. V případě stejného počtu bodů budou soutěžící vyhodnoceni na stejném místě

– dělené pořadí (stejný pohár bude zajištěn dodatečně).

- V případě udělení čekatelství CACT, ev. res. CACT toto ve výsledcích vyznačit,

zodpovídá hlavní rozhodčí.

18 soutěžících budou doplněni podle postupového žebříčku.

Nominace reprezentantů na MS FCI a ME FCI stopařů

- Reprezentanty na MS FCI stopařů pro následující rok se stávají soutěžící, kteří se

na tomto mistrovství umístí na 1. a 2. místě. Soutěžící, který se umístí na 3. místě

se stává náhradníkem.

- V případě stejného počtu bodů na 2. nebo 3. místě rozhoduje o druhém

reprezentantovi nebo náhradníkovi lepší výsledek na jedné ze stop (vyšší počet

bodů) v případě rovnosti, součet bodů z tohoto mistrovství a bodů získaných na

výběrových soutěžích. Předpokladem je vždy splněná zkouška IPO-FH (taktéž

splněná zkouška BH).

-Reprezentanty na ME FCI stopařů pro následující rok se stávají soutěžící, kteří se

na tomto mistrovství umístí na 3. a 4. místě. Soutěžící, který se umístí na 5. místě,

se stává náhradníkem pro ME FCI stopařů. Řešení rovnosti bodů mezi 4. a 5.

obdobné jako pro MS.

Nastane-li situace, že pro MS FCI stopařů bude použit náhradník (3. z MR), bude

ponechána možnost jeho startu i na ME FCI stopařů.

 

Předpokladem je vždy splněná zkouška IPO-FH (taktéž splněná zkouška BH).

 

Schváleno P ČKS - 17. 12. 2013

                                                              Platnost od 1. 1. 2014

logo_cks_m.jpg

 

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2014

PRO MČR STOPAŘŮ (FH2)

Startovné 1000 Kč / 1 VS (dvoudenní)

Přihlášku soutěžící posílá s dokladem o zaplacení doporučeně tak, aby byla na

adresu ČKS - výcviková komise,

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 doručena nejpozději do 31. 7. 2014.

Jméno psovoda : …………………………………………………………...……...

Přesná adresa, vč. PSČ : …………………………………………………………..

Tel.: ………………………… e-mail: …………………………………………

Datum narození: ………………………. Člen ZKO : ………………………….

Č. průk. ČKS, MSKS, popř. CHK ČKS: ……………………………………….

Jméno psa a název chovatelské stanice : ……………………Pohlaví…………...

Číslo zápisu : …….. Tetování: …………….. Narození : …………....................

Plemeno : …………… Složené zkoušky : ……………………………………...

Chovnost: ………………. Výstavní ocenění: ………………………………….

Otec psa : ………………………………….. Číslo zápisu : ……………………..

Matka psa : ……………………………... Číslo zápisu : ……………………….

Jméno chovatele psa : ……………………………………………………………..

Majitel psa, pokud jím není psovod : ……………………………….................

…………………….. …………………………..

čitelný podpis psovoda razítko ZKO a podpis

 

 

logo_cks_m.jpg